TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

1. TIETOSUOJASELOSTE

 

Jos sinulla on Suomen fantasiakuvauksen tietosuojakäytäntöön tai tietojen käsittelemiseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota meihin yhteyttä.

2. REKISTERISELOSTE

 

SUOMEN FANTASIAKUVAUS ASIAKASREKISTERI

1. Rekisterinpitäjä
Q-tiitus
Kylänevantie 2, 00350 Helsinki

+358 50 353 7555, info@q-tiitus.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava, info@q-tiitus.com

3. Rekisterin nimi
ASIAKASREKISTERI.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsitellään mm. kuvauksien suunnittelussa ja järjestämisessä, laskuttamisessa, markkinointiasioissa sekä asiakassuhteen hoitamisessa ja kehittämisessä, sekä palveluiden tarjoamisessa. Tähän sisältyy valo- ja videokuvauspalveluita (mm. yritysvalokuvaukset, videotuotannot jne.) sekä näihin liittyviä erilaisia lisäarvopalveluita. Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää mm. seuraavat yksilöintitiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja siitä yrityksestä, jossa henkilö toimii. Tällaisia tietoja voivat olla yrityksen nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja osoitetiedot. Tämän lisäksi rekisteri voi sisältää tietoa tilatuista palveluista ja tuotteista sekä niiden laskutuksista.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisteristä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen toimipaikoissa. ATK:lla käsiteltävät tiedot ovat asianmukaisesti teknisiä menetelmiä käyttäen suojattu mm. salasanoin ja palomuurein. Rekisteriin on pääsy vain erikseen nimetyillä henkilöillä.

10. Tarkastu- ja poistamisoikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).